اجرای آینه تراشدار مسی طرح ترکیبی

این آینه در طرح ترکیبی توسط گروه هنری چارسیک در شهر کرج اجرا گردیده است.

  آینه دیوارپوش رنگ مس

آینه دیواری ابزار خورده

آینه دیواری ابزار خورده

آینه تزئینی دیواری