نور در معماری مسیحی

نور در معماری مسیحی جایگاه نور در دین مسیحیت کتب آسمانی هر دین، راه های متفاوتی که در آن تقدس نور عنوان شده را مشخص می کند. در دین مسیح خداوند نور مطلق است، در انواع متون دینی مسیحی از … ادامه خواندن نور در معماری مسیحی