گنبد شفاف چارسیک

گنبد شفاف چارسیک همواره وقتی حرف از گنبدهای شیشه ای به میان می آید، ممکن است ترسی در مردم بوجود آید. چرا که کشور ایران مستعد ترین کشور از نظر بروز زلزله می باشد که این امر موجب این شده … ادامه خواندن گنبد شفاف چارسیک