نور در ایران و اسلام

نور در ایران و اسلام نور در ایران در هنر به خصوص هنر مشرق زمین مرسوم است که گاه به جای کاربرد مستقیم عناصر و مفاهیم اصلی دخیل در آن هنر، ترفندهای مجازی به نمایندگی از آن عناصر و یا … ادامه خواندن نور در ایران و اسلام