Gallery with ID 4 doesn't exist.تاثیرگذاری آینه در محیط:

ایجاد بعد در فضا و بزرگ تر نشان دادن محیط (به خصوص در محیط های کوچک)

• باز کردن محیط و ایجاد حس آزادی در انسان

• روشنی بخشی به محیط

• ایجاد حس تحرک و پویایی در محیط

• ایجاد حس شفافیت و صمیمت در محیط

• ایجاد حس آرامش و نشاط

• ایجاد تنوع و بیرون آوردن فضا از یکنواختی