نقش آینه ها در ارتقای کیفیت فضایی

نقش آینه ها در ارتقای کیفیت فضایی آینه ها قابلیت تاثیرگذاری به سزایی بر محیط های مختلف دارند. در فضاهای کوچک، استفاده از آینه ضروری است. آینه ها با بعد بخشیدن به فضا می توانند از نظر بصری فضا را بزرگ تر از اندازه واقعی آن جلوه دهند. آینه ها فضای بسته را از نظر … ادامه خواندن نقش آینه ها در ارتقای کیفیت فضایی