شیشه های سبز چگونه تولید می شوند و مواد تشکیل دهنده آنها چیست؟

اگرچه طیف رنگ سبز، در شیشه های شفاف وجود دارد، اما سبز های عمیق تر می توانند با افزودن اکسید آهن (II) تولید شوند. که به سبکی شیشه ای مایل به سبز می شود. اکسید آهن به همراه کروم، رنگ سبز سیرتری تولید می کند، که برای تولید شیشه های شراب نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با اضافه کردن کروم، رنگ سبز، تیره تر خواهد شد. اکسید آهن به همراه اکسید قلع و آرسنیک نیز باعث تولید شیشه سبز زمردی می شود.

 

شیشه های سبز چگونه تولید می شوند و مواد تشکیل دهنده آنها چیست؟

 

 

شیشه های سبز چگونه تولید می شوند و مواد تشکیل دهنده آنها چیست؟

 

شیشه های سبز چگونه تولید می شوند و مواد تشکیل دهنده آنها چیست؟

 

 

شیشه چگونه تولید می شود؟

شیشه آبی چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

شیشه قرمز چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

شیشه زرد چگونه تولید می شود و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟

چرا برخی از شیشه های ساده، سبز به نظر می رسند؟

شیشه های سبز چگونه تولید می شوند و مواد تشکیل دهنده آنها چیست؟