مراحل ساخت شیشه استین گلاس

در این مطلب استیند گلاس برای روان بودن بیشتر استین گلاس نامیده شده است.

مرحله اول: انتخاب طرح

مرحله اول در ساختن یک پنجره، در نظر گرفتن فضای نصب آن است که با توجه به آن، باید تشخیص داده شود که چه طرح و نقشی برای آن فضا مناسب است و با کلیت فضا در هماهنگی است.
موضوع طراحی می تواند با توجه به محل قرارگیری، یک الگوی خاص، منظره، طرحی انتزاعی یا واقعی، پرتره و … باشد. میتوان طرح را در ابعاد کوچکتری به کارفرما ارائه داد تا از کم و کیف طراحی آگاهی کامل را داشته باشد. همچنین باید اندازه های شیشه هایی که قرار است در تکنیک به کار برده شود و نیز کلیت تکنیک و ساختار پنجره مد نظر قرار گیرد.

یک پنجره سنتی راوی قسمت های مختلفی است که یک داستان را بازگو می کند. یک پنجره فیگوراتیو می تواند چهره و اندام قدیسین یا بزرگان را ارائه دهد. گاهی یک متن ادبی و یا یک شعر و گاهی حتی نام و نام خانوادگی کارفرما در طرح لحاظ می شود.
در طراحی استین گلاس باید محل قرارگیری نوارهای فلزی(لدکیم) نیز در نظر گرفته شود. چرا که بخشی از تکنیک محسوب می شود.

 

مراحل ساخت شیشه استین گلاس

 

مرحله دوم: انتخاب شیشه ها و برش آنها

با توجه به طراحی انجام شده و رنگ های به کار رفته در آن، در این مرحله نوع و رنگ شیشه با نظر هنرمند انتخاب می شود. با توجه به طرح، باید شیشه هایی انتخاب شوند که رنگ آنان نزدیکترین رنگ به طرح باشد تا نتیجه کار هرچه بیشتر به طرح شبیه شود. نکته دیگر در انخاب شیشه ها، ضخامت آنان است. با تشخیص هنرمند، ضخامت شیشه ها برای اجرای تکنیک، انتخاب می شوند. بهتر است قطعات مختلف، ضخامت های یکسانی داشته باشند تا به نتیجه ای مطلوب تر و یکدست تر برسیم. اما استفاده از ضخامت های مختلف نیز امکان پذیر است. بعد از انتخاب رنگ و نوع شیشه، با توجه به الگوی موجود، شیشه ها برش داده می شوند. برش شیشه ها در ابعاد واقعی طراحی انجام می شود.

مراحل ساخت شیشه استین گلاس

 

مرحله سوم: مونتاژ و سرهم بندی شیشه ها

پس از برش، شیشه ها بوسیله مفتول فلزی H شکل (لدکیم) در کنار هم مونتاژ می شوند. این کار شبیه سرهم کردن یک پازل است که در آن قطعات مختلف پازل در کنار هم چینش می شوند تا طرح کلی را به وجود آورند. بعد از انجام این کار، نوبت به جوش دادن نقاط اتصال به هم است. این مفاصل باید با دقت زیادی جوشکاری شوند تا در تثبیت و مقاوت کار، تاثیرگذار باشند.

مراحل ساخت شیشه استین گلاس

 

مراحل ساخت شیشه استین گلاس