نگاهی به ویژگی های روانشناختی آینه

نگاهی به ویژگی های روانشناختی آینه • آینه ها دروغ نمی گویند و افراد و محیط را هماهنگونه که هستند بدون کم و کاستی منعکس می کنند. صداقت در آینه ها می تواند به صورت ناخودآگاه بر محیط تاثیر گذار باشد و صمیمت و گرمی محیط را افزایش دهد. تو را آیينه آگه سازد از … ادامه خواندن نگاهی به ویژگی های روانشناختی آینه