فروش کوره فیوز گلس

فروش کوره فیوز گلس فروش کوره فیوز گلس چارسیک کوره در روش فیوزینگ ، تامین کننده حرارت است. هنگامی که به درستی کنترل شود موجب خواهد شد تا شیشه در محلی که ثابت شده از دمای معمولی تا دمای ذوب و برعکس حرکت کنند. یک کوره باید این ظرفیت را داشته باشد که شیشه را … ادامه خواندن فروش کوره فیوز گلس