حس آینه در فضای داخلی

حس آینه در فضای داخلی آینه می تواند به پیدایش روح در محیط کمک کرده و به واسطه ایجاد حس در فضا، موجب ارتقای کیفیت فضایی گردد. آینه با انعکاس پیرامون خود، به اشخاص و اشیاء هویت می بخشد و آنها را حائز اهمیت می کند. آینه در ایجاد حس مکان( حسی که به موجب … ادامه خواندن حس آینه در فضای داخلی