شیشه تزئینی درب و پنجره

شیشه های دکوراتیو چارسیک با دو تکنیک استیندگلس (معرق شیشه) و طراحی روی شیشه امکان ساخت و تولید دارند.

شیشه دکوراتیو درب ورودی

شیشه تزئینی پنجره