شیشه تزئینی استین گلس درب ورودی، تالار ورامین

شیشه تزئینی استین گلس درب ورودی، تالار ورامین برای درب های چوبی توسط چارسیک ساخته شده است.