آموزش تیفانی
آموزش های رایگان را از اینجا ببینید...

نمونه کارهای هنرجویان چارسیک

نمونه کارهای بیشتر

موارد درسی استیندگلس:

آموزش استیندگلاس چارسیک
 • آشنایی با مبانی تئوری شیشه و نحوه پیدایش و تولید آن – یک جلسه(تئوری)
 • آشنایی با ابزارها و نحوه برش شیشه – یک جلسه(عملی)
 • تمرین برش شیشه،آشنایی با متریال های مورد استفاده و شیوه کار با آن ها – یک جلسه(عملی)
 • آشنایی با طرح های استیندگلاس، انتخاب طرح، انتخاب نوع شیشه ها، و شروع به برش آنها-یک جلسه (عملی)
 • ادامه برش، آشنایی با شیوه مونتاژ، چیدمان شیشه و شروع به مونتاژ -دو جلسه (عملی)
 • آشنایی با جوش استیندگلاس و شروع به لحیم کاری-دو جلسه (عملی)

موارد درسی تیفانی:

آموزش تیفانی چارسیک
 • آشنایی با مبانی تئوری شیشه و نحوه پیدایش و تولید آن – یک جلسه(تئوری)
 • آشنایی با ابزارها و نحوه برش شیشه – یک جلسه(عملی)
 • تمرین برش شیشه،آشنایی با متریال های مورد استفاده و شیوه کار با آن ها – یک جلسه(عملی)
 • آشنایی با طرح های تیفانی گلس، انتخاب طرح، انتخاب نوع شیشه ها، و شروع به برش آنها-یک جلسه (عملی)
 • ادامه برش، آشنایی با کاپرفویل و شیوه کار با آن، شروع مونتاژ شیشه – دوجلسه(عملی)
 • آشنایی با جوش تیفانی و شروع به لحیم کاری – دو جلسه(عملی)