آموزشگاه چارسیک

آموزش استین گلاس
آموزش استین گلاس
آموزش تیفانی گلاس
آموزش تیفانی گلاس

 

آموزش استیندگلاس و تیفانی

در کلاس های آموزشی چارسیک شما با مبانی تئوری و عملی تکنیک های شیشه آشنا می شوید. سه تکنیک استیندگلاس، فیوزگلاس و تیفانی در چارسیک تدریس می شود. هرکدام از این تکنیک ها به صورت جداگانه آموزش داده می شوند. هر دوره آموزشی در ۸ جلسه ۱٫۵ ساعته برگزار می شود. این دوره ها به صورت خصوصی است و هنرجو می تواند زمان کلاس ها را مشخص کرده و با هماهنگی انجام شده با مدرس، در کلاس حضور یابد.

در پایان هریک از این دوره ها، هنرجو قادر خواهد بود که با استفاده از آموزش های انجام شده و با تمرین و تکرار مستمر، تکنیک را فرا گیرد و ساخت شیشه های دست ساز را آغاز کند.

برای شرکت در کلاس ها با شماره ۰۲۱۷۷۹۵۱۶۹۱ و ۰۹۱۲۷۶۱۷۹۴۵  تماس حاصل فرمایید.

موارد درسی کلاس های استیند گلاس عبارتند از:

آشنایی با مبانی تئوری شیشه و نحوه پیدایش و تولید آن – یک جلسه(تئوری)

آشنایی با ابزارها و نحوه برش شیشه – یک جلسه(عملی)

تمرین برش شیشه،آشنایی با متریال های مورد استفاده و شیوه کار با آن ها – یک جلسه(عملی)

آشنایی با طرح های استیندگلاس، انتخاب طرح، انتخاب نوع شیشه ها، و شروع به برش آنها-یک جلسه (عملی)

ادامه برش، آشنایی با شیوه مونتاژ، چیدمان شیشه و شروع به مونتاژ -دو جلسه (عملی)

آشنایی با جوش استیندگلاس و شروع به لحیم کاری-دو جلسه (عملی)

 

آموزش استیندگلاس تیفانی فیوزگلاس

 

موارد درسی کلاس های تیفانی عبارتند از:

آشنایی با مبانی تئوری شیشه و نحوه پیدایش و تولید آن – یک جلسه(تئوری)

آشنایی با ابزارها و نحوه برش شیشه – یک جلسه(عملی)

تمرین برش شیشه،آشنایی با متریال های مورد استفاده و شیوه کار با آن ها – یک جلسه(عملی)

آشنایی با طرح های تیفانی، انتخاب طرح، انتخاب نوع شیشه ها، و شروع به برش آنها-یک جلسه (عملی)

ادامه برش، آشنایی با کاپرفویل و شیوه کار با آن – دوجلسه(عملی)

آشنایی با جوش تیفانی و شروع به لحیم کاری – دو جلسه(عملی)

 

آموزش استیندگلاس تیفانی فیوزگلاس

نمونه کارهای هنرجویان چارسیک

نمونه کارهای بیشتر