آموزش تیفانی
آموزش های رایگان را از اینجا ببینید...

نمونه کارهای هنرجویان چارسیک

نمونه کارهای بیشتر

دوره آموزشی استیندگلس به سه صورت ۱- دوره مبتدی ۲- دوره پیشرفته و ۳- دوره حرفه ای برگزار می گردد.

دوره مبتدی استیندگلس
(۱۵ساعت):

 • آشنایی با مبانی تئوری شیشه و نحوه پیدایش و تولید آن – یک جلسه(تئوری)
 • آشنایی با ابزارها و نحوه برش شیشه – یک جلسه(عملی)
 • تمرین برش شیشه،آشنایی با متریال های مورد استفاده و شیوه کار با آن ها – یک جلسه(عملی)
 • آشنایی با طرح های استیندگلاس، انتخاب طرح، انتخاب نوع شیشه ها، و شروع به برش آنها-یک جلسه (عملی)
 • ادامه برش، آشنایی با شیوه مونتاژ، چیدمان شیشه و شروع به مونتاژ -دو جلسه (عملی)
 • آشنایی با جوش استیندگلاس و شروع به لحیم کاری-دو جلسه (عملی)

″در دوره مبتدی یک نقشه از صفر تا صد ساخته می شود.″

دوره پیشرفته استیندگلس (۲۷ ساعت):

موارد دوره مبتدی

+

 • شیوه طراحی شیشه استیندگلس – یک جلسه (تئوری و عملی)
 • آشنایی با انواع شیشه های ساختمانی – یک جلسه (تئوری و عملی)
 • پرداخت و آماده سازی شیشه استیندگلس برای نصب – یک جلسه (عملی)
 • شیوه به کارگیری شیشه های ساخته شده در ساختمان – سه جلسه (عملی)
 • برش و مونتاژ پیشرفته – دو جلسه (عملی)

″در دوره پیشرفته علاوه بر یک نقشه که دوره مبتدی ساخته می شود، نقشه ای دیگر از مرحله طراحی تا ساخت، انجام می شود.″

دوره حرفه ای استیندگلس
(۳۹ ساعت):

موارد دوره پیشرفته

+

 • آموزش نرم افزار طراحی – دو جلسه (تئوری و عملی)
 • شیوه مرمت شیشه های استیندگلس – چهار جلسه(عملی)
 • برش و مونتاژ حرفه ای – دو جلسه (عملی)

″در دوره حرفه ای علاوه بر دو طرح ساخته شده در دوره مبتدی و پیشرفته، یک نقشه دیگر توسط هنرجو طراحی، ساخته و آماده می شود.″

دوره آموزشی تیفانی گلس به سه صورت ۱- دوره مبتدی (تخت) ۲- دوره پیشرفته(حجم: تراریوم و چندوجهی ها) و ۳- دوره حرفه ای (تیفانی خم : آباژور) برگزار می گردد.

دوره مبتدی تیفانی

-تیفانی تخت-

(۱۵ ساعت):

 • آشنایی با مبانی تئوری شیشه و نحوه پیدایش و تولید آن – یک جلسه(تئوری)
 • آشنایی با ابزارها و نحوه برش شیشه – یک جلسه(عملی)
 • تمرین برش شیشه،آشنایی با متریال های مورد استفاده و شیوه کار با آن ها – یک جلسه(عملی)
 • آشنایی با طرح های تیفانی گلس، انتخاب طرح، انتخاب نوع شیشه ها، و شروع به برش آنها-یک جلسه (عملی)
 • ادامه برش، آشنایی با کاپرفویل و شیوه کار با آن، شروع مونتاژ شیشه – دوجلسه(عملی)
 • آشنایی با جوش تیفانی و شروع به لحیم کاری – دو جلسه(عملی)

″در دوره مبتدی یک نقشه از صفر تا صد ساخته می شود.″

دوره پیشرفته تیفانی

-تیفانی حجم (چند وجهی)-

(۳۰ ساعت):

موارد دوره مبتدی

+

 • شیوه طراحی شیشه تیفانی حجم- یک جلسه (تئوری و عملی)
 • برش حرفه ای شیشه – یک جلسه (عملی)
 • ساخت دو حجم چند وجهی – چهار جلسه (عملی)
 • شیوه پرداخت و تزئین لحیم در تیفانی – یک جلسه (تئوری و عملی)
 • شیوه مرمت شیشه های تیفانی -سه جلسه (عملی)

″در دوره پیشرفته علاوه بر یک نقشه که دوره مبتدی ساخته می شود، دو نقشه دیگر از مرحله طراحی تا ساخت، انجام می شود.″

دوره حرفه ای تیفانی

-تیفانی خم (آباژور)-

(۴۸ ساعت):

موارد دوره پیشرفته

+

 • آموزش نرم افزار طراحی – چهار جلسه (تئوری و عملی)
 • شیوه مرمت شیشه های تیفانی تخت و حجم – دو جلسه (عملی)
 • ساخت یک آباژور به صورت خم -هشت جلسه (عملی)

″در دوره حرفه ای علاوه بر سه طرح ساخته شده در دوره مبتدی و پیشرفته، یک نقشه دیگر که به صورت خم است، توسط هنرجو طراحی، ساخته و آماده می شود.″